logo.png
 
ul. Rakowiecka 25/27
02-517 Warszawa
 
22 443 64 00
 
 
 
22 443 65 00, 22 443 65 01
 
22 443 65 13
 
images.jpg
BEZPIECZENSTWO.jpg
pomoc-prawna.jpg
Rysunek1.jpg
500.jpg
300plus.png
Karta_warszawiaka.png
19115_logo1.png
Nowy-1.jpg
SJP.jpg
layout_set_logo.png
osir_logo_cale strona.jpg
Nowy-1.jpg
Nowy-1.jpg
baner.png
kadry.jpg
_0011__ Zamówienia.jpg
nieruchomości.jpg
_0002__ Informator kulturalny.jpg
_0008__ Działalność gospodarcza online.jpg
_0007__ Projekty unijne.jpg
_0010__ Wspólnoty.jpg
_0005__ Informacje oświatowe2.jpg
aktywny.jpg
_0003__ Informacje społeczne i zdrowotne.jpg
srodowisko.jpg
baner_mania.jpg
mrd.jpg
hdk.jpg
baner OW 4.png
big baner oferta.GIF
grafika
Podatki i opłaty lokalne w 2018 roku

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY W 2018 ROKU

Uwaga!!!

Podatnicy, którzy posiadają więcej niż jedną nieruchomość na terenie m.st. Warszawy, obowiązek podatkowy zgłaszają do Biura Podatków i Egzekucji m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3

I Informacje ogólne

Stawki podatku od nieruchomości na 2018 r.  określone w Uchwale Rady m.st. Warszawy Nr  LVI/1393/2017 z dnia 19.10.2017 r. i wynoszą:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

 • 0,91 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

 • 4,54 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

 • 0,48 zł od 1 m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

 • 3,04 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych

 • 0,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

 • 23,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

 • 10,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

 • o powierzchni użytkowej do 2000 m2 - 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • o powierzchni użytkowej powyżej 2000 m2 - 2,35 zł od 1 m2 powierzchniużytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

 • 7,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

3) od budowli

 • 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Wzory druków obowiązujące od 2018r. do zgłoszenia obowiązku podatkowego (korekty) w podatku od nieruchomości, rolnym:

 • IN-18 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (dla osób fizycznych)
 • IR-18 - Informacja o gruntach (dla osób fizycznych posiadających grunty sklasyfikowane jako rolne)
 • DN-18  - Deklaracja na podatek od nieruchomości (dla osób prawnych oraz osób fizycznych, które posiadają współwłasność, współużytkowanie z osobą prawną)
 • DR-18 - Deklaracja na podatek rolny (dla osób prawnych oraz osób fizycznych, które posiadają współwłasność, współużytkowanie z osobą prawną)

oraz załączniki - dostępne pod adresem: www.um.warszawa.pl w zakładce załatw sprawę w urzędzie, podatki i opłaty lokalne

lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Mokotów

https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/budzet_polityka_finansowa_v2/podatki_i_oplaty_lokalne/default.htm

W przypadku gdy kwota podatku od nieruchomości, rolnego nie przekracza 100 zł podatek w 2017 r. jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty (dotyczy zarówno osób fizycznych jak i prawnych)

Jednocześnie informujemy, że w przypadku gdy kwota podatków: rolnego i od nieruchomości na decyzji nie przekracza kosztu doręczenia przesyłki decyzja nie będzie wysyłana do podatnika. 

Podatek od nieruchomości oraz rolny płatny na indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzjach ustalających zobowiązanie podatkowe za daną nieruchomość lub na rachunek bieżący 40 1030 1508 0000 0005 5002 3008.

W przypadku współwłasności, podatek jest ustalany w jednej decyzji (za całą nieruchomość w ogólnej kwocie), która jest wysyłana do wszystkich współwłaścicieli.

Nie jest możliwe udzielanie informacji o wysokości podatku telefonicznie oraz mailowo, ponieważ indywidualne dane podatników objęte są tajemnicą skarbową.

II Opodatkowanie części wspólnych budynków

Uwaga!!

Nowelizacja ustawy  o podatkach i opłatach lokalnych  z dnia 12 stycznia 1991r. (zmiana w art. 3 ust. 5) (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.) wskazuje, że obowiązek podatkowy od 01.01.2016 r. w zakresie podatku od nieruchomości od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892) ciąży na właścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Części wspólne budynku:

Każdy właściciel lokalu mieszkalnego/niemieszkalnego jest współwłaścicielem w części ułamkowej do gruntu, na którym posadowiony jest budynek oraz do części budynków nie służących wyłącznie do korzystania przez poszczególnych właścicieli (tj. części wspólnych). Wynika to z aktów notarialnych, zapisów w księgach wieczystych oraz z zapisów z kartoteki lokali, budynków oraz ewidencji gruntów.

Wobec tego, w związku z nowelizacją ustawy właściciele wyodrębnionych lokali są zobowiązani do zgłoszenia do opodatkowania (w zakresie odpowiadającym udziałowi w nieruchomości wspólnej) powierzchni części budynku stanowiącej nieruchomość wspólną takich jak m.in.:

 • korytarze, hole, przejścia, prześwity oraz inne elementy służące do komunikacji wewnątrz budynku lub w granicach budynku
 • części piwnic (nie stanowiące pomieszczeń przynależnych do poszczególnych lokali), strychy, schowki, wózkarnie, pralnie, suszarnie, pomieszczenia gospodarcze
 • pomieszczenia techniczne (węzły cieplne, hydrofornie)
 • budynki pozostałe zlokalizowane w obrębie działki (nie stanowiące pomieszczeń przynależnych do poszczególnych lokali).

Sposób wyliczania powierzchni części wspólnych:

Do wyliczenia części wspólnych przypadających do poszczególnych wyodrębnionych lokali mieszkalnych oraz niemieszkalnych, niezbędna jest znajomość metrażu powierzchni ogólnej części wspólnych w danej nieruchomości.

W przypadku, gdy dla danego budynku sporządzona jest pełna inwentaryzacja, zawiera ona niezbędną informację dotyczącą powierzchni części wspólnych a w przypadku jej braku zlecenie wykonania stosownych pomiarów może dokonać wspólnota mieszkaniowa, zarządca nieruchomości, administrator budynku lub inna osoba uprawniona.

 1. Pomiar powinien być wykonany po wewnętrznych ścianach pomieszczeń z dokładnością do 1 cm
 2. Powierzchnia o wysokości powyżej 2,20 m podlega opodatkowaniu w całości
 3. Powierzchnię o wysokości od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%
 4. Powierzchnię o wysokości poniżej 1,40 m pomija się
 5. Powierzchnia klatki schodowej (w tym podesty, spoczniki i pionowe ciągi komunikacyjne) oraz szyby windowe są wyłączone z opodatkowania

Powierzchnie części wspólnych przynależnych do poszczególnych lokali wyliczyć można wg wzoru:

ogólna powierzchnia części wspólnych budynku

 

udział przypadający właścicielowi lokalu do części wspólnych budynku

 

powierzchnia części wspólnych przynależnych do poszczególnych lokali

X

=

 

 

Przykład:

Łączna powierzchnia użytkowa części wspólnych wynosi 423,00 m2

Udział lokalu wynikający z aktu notarialnego wynosi 189/8502

423,00 m2 x 189/8502 = 9,40 m2

Forma zgłoszenia:

Druki IN-18 – „Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych” (od osób fizycznych) i DN-18 – „ Deklaracja na podatek od nieruchomości” (od osób prawnych) dostępne pod adresem www.um.warszawa.pl w zakładce załatw sprawę w urzędzie, podatki i opłaty lokalne

https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/budzet_polityka_finansowa_v2/podatki_i_oplaty_lokalne/default.htm

 należy złożyć w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy lub przesłać na adres: ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa.

III Pełnomocnictwa

W przypadku ustanowienia pełnomocnika należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo wraz z  opłatą skarbową (oryginał)

Obowiązują wzory pełnomocnictw:

 • pełnomocnictwa szczególnego,
 • pełnomocnictwa do doręczeń,
 • zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego
 • zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń

zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 28 grudnia 2015r.  (Dz.U. z 2015r. poz. 2330)

 • do podpisywania deklaracji
 • zawiadomień o zmianach pełnomocnictw i ich odwołaniu

zgodnie z Rozporządzeniem MF z dnia 29 grudnia 2015r.  (Dz.U. z 2015r. poz. 2337).

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu na adres w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej Strona ma obowiązek ustanowienia w kraju pełnomocnika do doręczeń jeżeli nie ustanawia pełnomocnika ogólnego lub szczególnego.

IV Podatek od nieruchomości oraz rolny dotyczący osób fizycznych

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne będące: właścicielami nieruchomości,  użytkownikami wieczystymi, a także użytkownikami nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, skarbu państwa na podstawie zawartych umów lub bez  tytułu prawnego.

Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie (np. jeżeli nabycie nieruchomości nastąpiło 15 stycznia 2018 r., to obowiązek podatkowy powstaje od 1 lutego 2018 r.).  

Osoby, które nabyły prawa do nieruchomości  zobowiązane są do złożenia w ciągu 14 dni od zaistnienia zdarzenia,  informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych  na druku  IN-18 a nieruchomości rolnych IR-18. Informację należy składać również w każdym przypadku, gdy nastąpią zmiany wpływające na wysokość podatku (np. zakup nowej nieruchomości, darowizna jednej z nieruchomości, sprzedaż wszystkich nieruchomości, rezygnacja z najmu lokali bądź dzierżawy nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, skarbu państwa).
Brak informacji o zmianie adresu do korespondencji spowoduje kierowanie jej pod dotychczasowy adres, a doręczenie będzie traktowane jako skuteczne.

W przypadku nabycia, zbycia nieruchomości lub zaistnienia  innych zmian należy ponadto przedłożyć dokumenty potwierdzające zaistniały stan faktyczny np.:

 • akt notarialny,
 • wypis z ksiąg wieczystych,
 • postanowienie o nabyciu spadku,
 • akt poświadczenia dziedziczenia,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • umowę najmu lub dzierżawy,
 • protokół zdawczo – odbiorczy,
 • informacja o oddaniu do użytkowania budynku lub jego części(zawiadomienie o zakończeniu budowy),
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym dla osób fizycznych jest ustalane na każdy rok podatkowy decyzją, która jest przesyłana do podatników (również do współwłaścicieli) listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Dlatego też bardzo ważne jest informowanie Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy Mokotów o zmianie adresu do korespondencji.

Podatek od nieruchomości, rolny od osób fizycznych płatny jest na podstawie decyzji.

Jeżeli współwłaścicielami nieruchomości są dwie osoby fizyczne lub więcej, to podatek jest wymierzany za daną nieruchomość w kwocie ogólnej,  w jednej decyzji, adresowanej do wszystkich współwłaścicieli.

Podatek płatny jest w czterech ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada roku podatkowego lub w przypadku zobowiązania nieprzekraczającego 100 zł w terminie I raty. Jeżeli decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego zostanie dostarczona do Państwa po 1 marca danego roku podatkowego, to pierwszą ratę podatku należy zapłacić najpóźniej 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Garaże w budynkach mieszkalnych wielolokalowych z założoną odrębną księgą wieczystą opodatkowane są wg stawki jak dla budynków pozostałych. Podatek  jest ustalany z  powierzchni wynikającej z nabytego udziału do ogólnej powierzchni garażu. 

V Podatek od nieruchomości oraz rolny dotyczący osób prawnych

Przypominamy, że osoby prawne jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej czyli spółki handlowe, przedsiębiorstwa, kościoły, fundacje, Wspólnoty Mieszkaniowe itp.  (również we współwłasności, współużytkowaniu zosobami fizycznymi) są zobowiązane do złożenia w terminie do 31 stycznia 2017 r bez wezwania deklaracji na podatek od nieruchomości na druku   DN-18  oraz  deklaracji na podatek rolny na druku  DR- 18 (w przypadku gruntów sklasyfikowanych jako grunt rolny) wraz z załącznikami (DN/A, DN/B, DN/0).  Niedopełnienie tego obowiązku , skutkuje pociągnięciem podatnika do odpowiedzialności karnej skarbowej art.54 ustawy z dnia 10 września 1999r. – Kodeks karny skarbowy,(tekst jednolity  (Dz.U. z 2013, poz. 186). Podatek  od nieruchomości od osób prawnych płatny jest w ratach miesięcznych w terminie do 15 każdego miesiąca z wyjątkiem pierwszej raty, której termin płatności przypada na 31.01.2018 r.

Kwota podatku nieprzekraczająca 100 zł płatna w terminie pierwszej raty.

Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości regulują przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2017r.  poz. 1785 ze zm.). 

Szczegółowa karta usługi  związana z ustaleniem/określeniem/korektą zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych jest dostępna na stronie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy pod adresem:

www.um.warszawa.pl w zakładce załatw sprawę w urzędzie, podatki i opłaty lokalne

https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/budzet_polityka_finansowa_v2/podatki_i_oplaty_lokalne/default.htm

Wyślij link mailem
PDF
Drukuj
Powrót
kontakt
ban-1c.png
ban-2c.png
ban-3.png
ban-zamowienia-publiczne.png
ban-5.png
ban-system-kolejkowy2.png
epuap.png