ul. Rakowiecka 25/27
02-517 Warszawa
 
22 443 64 00
 
 
 
22 443 65 00, 22 443 65 01
 
22 443 65 13
 
Wyślij link mailem
grafika
Przetarg na sprzedaż samochodów osobowych
Opublikowano: 16.11.2018

OGŁOSZENIE nr 1 - Samochód - nr rej. WI 0017A

Na podstawie Zarządzenia nr 1894/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12.12.2017 r. dotyczącego zbycia ruchomości stanowiących własność miasta stołecznego Warszawy oraz Pełnomocnictwa nr GP-OR.0052.4496.2018 z dnia 24.10.2018 r.  Prezydenta m.st. Warszawy  Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu służbowego.

Przedmiotem przetargu jest samochód osobowy marki: DAEWOO
model: LANOS  1.5 Kat. nr rej.: WI 0017A
rok produkcji: 2003
data pierwszej rejestracji: 15.07.2004
przebieg: 106080 km
kolor: biały
rodzaj nadwozia: hatchback, 4 drzwiowe, 5 osobowe, pojemność silnika: 1598 cm3
wyposażenie standardowe.

W/w pojazd można obejrzeć jak również zapoznać się z jego stanem technicznym w siedzibie Urzędu Dzielnicy Mokotów przy ul. Rakowieckiej 25/27, po uprzednim ustaleniu terminu oględzin z pracownikiem Wydziału Administracyjno-Gospodarczego tel. (22) 4436492, (pokój 128A).
Cena wywoławcza: 650,00 zł./ brutto.

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1) Złożenie podpisanej oferty.
2) Wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 65,00 zł. w kasie Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa najpóźniej w dniu przetargu.

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do jej podpisania, sporządzona w formie pisemnej w języku polskim oraz powinna zawierać:

1) w przypadku osób  fizycznych: imię, nazwisko, adres i numer telefonu oferenta,
2) w przypadku innych podmiotów: nazwę i siedzibę, numer NIP, REGON, aktualny KRS, /aktualny odpis Centralnej Ewidencji i Informacji, o Działalności Gospodarczej,
3) datę sporządzenia oferty,
4) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty (gotówka, przelew),
5) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
6) kserokopię dowodu wpłaty wadium oraz określić sposób jego zwrotu (przelew na rachunek wskazany w ofercie, kasa organizatora przetargu).
7) oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu i przyjmuje ten regulamin bez zastrzeżeń.
8) oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb realizacji procesu przetargu zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

3. Ofertę z załącznikami j.w. należy umieścić w kopercie, kopertę zakleić, parafować lub ostemplować w miejscu zaklejenia. Na kopercie należy podać nazwę i adres oferenta oraz napis:
„OFERTA w przetargu na sprzedaż samochodu służbowego o numerze rejestracyjnym WI 6965A stanowiącego własność m.st. Warszawy Dzielnicy Mokotów”.

4. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

5. Miejsce składania ofert:

1) Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, osobiście w siedzibie Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym, pok. 123 w czasie pracy Urzędu tj. poniedziałek - piątek w godzinach 8.00-16.00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
2) W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową, jako termin złożenia oferty przyjęta będzie data i godzina wpływu przesyłki.
3) Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

1) Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
2) Nie zawiera ceny, danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 2, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś wyjaśnienia mogłyby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,
3) Zawiera cenę niższą niż cena wywoławcza.

7. Termin składania i otwarcia ofert:

1) Oferty należy składać do dnia 06.12.2018 r. do godz. 16:00
2) Termin otwarcia ofert w dniu  07.12.2018 r. godz. 10:00

8. Miejsce otwarcia ofert: sala konferencyjna (parter) w siedzibie Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa.

9. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia  przetargu  bez podawania przyczyn.

Załączniki do ogłoszenia nr 1:

OGŁOSZENIE nr 2 Samochód - nr rej. WI 6965A

Na podstawie Zarządzenia nr 1894/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12.12.2017 r. dotyczącego zbycia ruchomości stanowiących własność miasta stołecznego Warszawy oraz Pełnomocnictwa nr GP-OR.0052.4496.2018 z dnia 24.10.2018 r.  Prezydenta m.st. Warszawy  Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu służbowego

Przedmiotem przetargu jest samochód osobowy marki: FSO
model: LANOS  1.5 Kat. nr rej.: WI 6965A
rok produkcji: 2004
data pierwszej rejestracji: 03.01.2005
przebieg: 90557 km
kolor: czerwony
rodzaj nadwozia:  sedan, 4 drzwiowe, 5 osobowe, pojemność silnika: 1498 cm3  
(pojazd niesprawny–silnik uszkodzony)
wyposażenie standardowe.

W/w pojazd można obejrzeć jak również zapoznać się z jego stanem technicznym w siedzibie Urzędu Dzielnicy Mokotów przy ul. Rakowieckiej 25/27, po uprzednim ustaleniu terminu oględzin z pracownikiem Wydziału Administracyjno-Gospodarczego tel. (22) 4436492, (pokój 128A).
Cena wywoławcza: 500,00 zł./ brutto.

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1) Złożenie podpisanej oferty.
2) Wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 50,00 zł. w kasie Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa najpóźniej w dniu przetargu.

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do jej podpisania, sporządzona w formie pisemnej w języku polskim oraz powinna zawierać:

1) w przypadku osób  fizycznych: imię, nazwisko, adres i numer telefonu oferenta,
2) w przypadku innych podmiotów: nazwę i siedzibę, numer NIP, REGON, aktualny KRS, /aktualny odpis Centralnej Ewidencji i Informacji, o Działalności Gospodarczej,
3) datę sporządzenia oferty,
4) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty (gotówka, przelew),
5) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
6) kserokopię dowodu wpłaty wadium oraz określić sposób jego zwrotu (przelew na rachunek wskazany w ofercie, kasa organizatora przetargu).
7) oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu i przyjmuje ten regulamin bez zastrzeżeń.
8) oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb realizacji procesu przetargu zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

3. Ofertę z załącznikami j.w. należy umieścić w kopercie, kopertę zakleić, parafować lub ostemplować w miejscu zaklejenia. Na kopercie należy podać nazwę i adres oferenta oraz napis:
„OFERTA w przetargu na sprzedaż samochodu służbowego o numerze rejestracyjnym WI 6965A stanowiącego własność m.st. Warszawy Dzielnicy Mokotów”.

4. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

5. Miejsce składania ofert:

1) Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, osobiście w siedzibie Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym, pok. 123 w czasie pracy Urzędu tj. poniedziałek - piątek w godzinach 8.00-16.00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
2) W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową, jako termin złożenia oferty przyjęta będzie data i godzina wpływu przesyłki.
3) Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

1) Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
2) Nie zawiera ceny, danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 2, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś wyjaśnienia mogłyby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,
3) Zawiera cenę niższą niż cena wywoławcza.

7. Termin składania i otwarcia ofert:

1) Oferty należy składać do dnia 06.12.2018 r. do godz. 16:00
2) Termin otwarcia ofert w dniu  07.12.2018 r. godz. 10:00

8. Miejsce otwarcia ofert: sala konferencyjna (parter) w siedzibie Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa.

9. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia  przetargu  bez podawania przyczyn.

Załączniki do ogłoszenia nr 2:

Wyślij link mailem
PDF
Drukuj
Powrót
kontakt