ul. Rakowiecka 25/27
02-517 Warszawa
 
22 443 64 00
 
 
 
22 443 65 00, 22 443 65 01
 
22 443 65 13
 
Wyślij link mailem
grafika
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Opublikowano: 01.03.2019

 

Nowe zasady przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Co podlega przekształceniu?

Przekształceniu podlegają: nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi,(ewentualnie na nieruchomości mogą znajdować się budynki gospodarcze, garaże lub inne obiekty czy urządzenia budowlane umożliwiające prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych).

Co trzeba zrobić?

Przekształcenie następuje z mocy prawa, wobec tego nie jest wymagane złożenie wniosku, zaś fakt przekształcenia jest potwierdzany w wydawanym przez organ zaświadczeniu.

Organ, do którego dotychczas były wnoszone opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego wydaje zaświadczenie z urzędu. Wówczas nie ma obowiązku wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.

Organ przekazuje zaświadczenie do właściciela nieruchomości oraz do sądu właściwego do prowadzenia ksiąg wieczystych, który dokonuje z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę za przekształcenie.

Ograniczenia:

 • Nie podlegają przekształceniu nieruchomości zabudowane wyłącznie garażami.
 • Jeżeli użytkownikiem wieczystym jest cudzoziemiec, a przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wymagają, aby uzyskał zezwolenie na nabycie nieruchomości, to przekształcenie następuje z dniem, w którym zezwolenie na nabycie nieruchomości stanie się ostateczne.

Opłata za przekształcenie:

 • Opłata za przekształcenie wnoszona jest przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia, w kwocie równej opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu 1 stycznia 2019 roku.

 • Termin wniesienia opłaty należnej za 2019 rok – do 29 lutego 2020 roku. W kolejnych latach opłatę należy wnosić w terminie do 31 marca każdego roku.
 • W przypadku potwierdzenia (wydania zaświadczenia), że nastąpiło przekształcenie z mocy prawa, właściciel gruntu może w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty za przekształcenie zgłosić chęć jednorazowego uiszczenia tej opłaty.

Bonifikata od opłaty za przekształcenie:

W dniu 18 października 2018 roku Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę nr LXXV/2128/2018, w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych oraz spółdzielniom mieszkaniowym, od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r. poz. 10156). Uchwałą nr VIII/161/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U. Woj. Maz. z 26 lutego 2019 r.,poz.2603) Rada m.st. Warszawy zmieniła w/w uchwałę rozszerzając jej zakres przedmiotowy o bonifikaty obejmujące także opłaty jednorazowe wnoszone za stanowiska postojowe i garaże, które podlegają przekształceniu, tj.: garaże w budynkach mieszkalnych, wielolokalowych - hale garażowe będące odrębnymi lokalami z miejscami postojowymi, garaże stanowiące lokale przynależne do lokali mieszkalnych.

 • Bonifikata udzielana jest po uprzednim zgłoszeniu przez właściciela zamiaru jednorazowego uiszczenia opłaty, z wykorzystaniem 98% bonifikaty i faktycznym jej uiszczeniu.
 • Wniosek/zgłoszenie o zamiarze jednorazowej spłaty i udzielenie bonifikaty może być rozpatrzony po wydaniu zaświadczenia potwierdzającego fakt przekształcenia.
  W związku z powyższym, wniosek ten powinien być złożony bezpośrednio po otrzymaniu z Urzędu zaświadczenia potwierdzającego fakt przekształcenia. Dla ułatwienia wnioski przyjmowane są także wcześniej, w dowolnym terminie przed wystawieniem zaświadczenia.

Sposób obliczenia wysokości jednorazowej opłaty za przekształcenie z uwzględnieniem 98 % bonifikaty wynikającej z uchwały Rady miasta stołecznego Warszawy nr LXXV/2128/2018 – Opłata J

Opłata J = opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego * 20 lat * 2%

a w uproszczeniu:

Opłata J= opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego * 0,4

 • Osoby, które wniosą opłatę za użytkowanie wieczyste, po otrzymaniu zaświadczenia, które będzie potwierdzeniem faktu przekształcenia z mocy prawa, powinny wystąpić o zaliczenie wniesionej kwoty
  na poczet należności za przekształcenie oraz zwrot nadpłaty.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U.2018 poz. 1716 ze zm.).

W urzędzie Dzielnicy Mokotów, sprawy związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe,
obsługiwane są w Wydziale Obsługi Mieszkańców:

parter w siedzibie Urzędu przy ul. Rakowieckiej 25/27, stanowisko 24 (sala przed stanowiskiem ochrony).

Przed podejściem do stanowiska, w automacie biletowym należy pobrać numerek „X

Załączniki:

WAŻNE! Informacja o pomocy publicznej dla przedsiębiorcy

UWAGA! Wykaz nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, co do których przeprowadzono weryfikację i ustalono, że z dniem 1 stycznia 2019 roku nastąpiło z mocy prawa przekształcenie użytkowania wieczystego we własność (stan na dzień 8 kwietnia 2019 roku).


Dodatkowe informacje i karty informacyjne dotyczące przekształcenia:

Wyślij link mailem
PDF
Drukuj
Powrót
kontakt