ul. Rakowiecka 25/27
02-517 Warszawa
 
22 443 64 00
 
 
 
22 443 65 00, 22 443 65 01
 
22 443 65 13
 
grafika
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 

Nowe zasady przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Co podlega przekształceniu?

Przekształceniu podlegają: nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (ewentualnie na nieruchomości mogą znajdować się budynki gospodarcze, garaże lub inne obiekty czy urządzenia budowlane umożliwiające prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych).

Co trzeba zrobić?

Przekształcenie następuje z mocy prawa, wobec tego nie jest wymagane złożenie wniosku, zaś fakt przekształcenia jest potwierdzany w wydawanym przez organ zaświadczeniu.

Organ, do którego dotychczas były wnoszone opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego wydaje zaświadczenie z urzędu. Wówczas nie ma obowiązku wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.

Organ przekazuje zaświadczenie do właściciela nieruchomości oraz do sądu właściwego do prowadzenia ksiąg wieczystych, który dokonuje z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę za przekształcenie.

Ograniczenia:

 • Nie podlegają przekształceniu nieruchomości zabudowane wyłącznie garażami.
 • Jeżeli użytkownikiem wieczystym jest cudzoziemiec, a przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wymagają, aby uzyskał zezwolenie na nabycie nieruchomości, to przekształcenie następuje z dniem, w którym zezwolenie na nabycie nieruchomości stanie się ostateczne.

Opłata za przekształcenie:

 • Opłata za przekształcenie wnoszona jest przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia, w kwocie równej opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu 1 stycznia 2019 roku.
  • Termin wniesienia opłaty należnej za 2019 rok – do 29 lutego 2020 roku.

       W kolejnych latach opłatę należy wnosić w terminie do 31 marca każdego roku.

 • W przypadku potwierdzenia (wydania zaświadczenia), że nastąpiło przekształcenie z mocy prawa, właściciel gruntu może w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty za przekształcenie zgłosić chęć jednorazowego uiszczenia tej opłaty.
 • Wniosek o wyliczenie jednorazowej opłaty nie jest tożsamy z wnioskiem o udzielenie bonifikaty. Występując o udzielenie bonifikaty nie ma potrzeby wnioskowania o wyliczenie jednorazowej opłaty.

Bonifikata od opłaty za przekształcenie:

W dniu 18 października 2018 roku Rada miasta stołecznego Warszawy podjęła uchwałę nr LXXV/2128/2018 w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty: osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym, od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r. poz. 10156).

 • Bonifikata udzielana jest na wniosek.
 • Wniosek o bonifikatę może być rozpatrzony po wydaniu zaświadczenia potwierdzającego fakt przekształcenia.
 • Jeżeli garaż (w budynku wielolokalowym), w którym są wydzielone miejsca postojowe stanowi lokal niemieszkalny – posiada odrębną księgę wieczystą, przekształcenie następuje za pełną odpłatnością.
 • Jeżeli garaż (w budynku wielolokalowym), w którym są wydzielone miejsca postojowe stanowi pomieszczenie przynależne – brak odrębnej księgi wieczystej, opłata jest uwzględniona przy opłacie za lokal mieszkalny.

Sposób obliczenia wysokości jednorazowej opłaty za przekształcenie z uwzględnieniem 98 % bonifikaty z uchwały Rady miasta stołecznego Warszawy nr LXXV/2128/2018 – Opłata J

Opłata J = opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego * 20 lat * 2%

a w uproszczeniu:

Opłata J= opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego * 0,4

 • Osoby, które wniosą opłatę za użytkowanie wieczyste, po otrzymaniu zaświadczenia, które będzie potwierdzeniem faktu przekształcenia z mocy prawa, będą mogły wystąpić o zaliczenie wniesionej kwoty na poczet należności za przekształcenie oraz zwrot nadpłaty.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U.2018 poz. 1716 ze zm.)


W urzędzie Dzielnicy Mokotów, sprawy związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, obsługiwane są w Wydziale Obsługi Mieszkańców:

parter w siedzibie Urzędu przy ul. Rakowieckiej 25/27, stanowisko 24 (sala przed stanowiskiem ochrony).

Przed podejściem do stanowiska, w automacie biletowym należy pobrać numerek „X”.Dodatkowe informacje i karty informacyjne dotyczące przekształcenia:

Wyślij link mailem
PDF
Drukuj
Powrót
kontakt