ul. Rakowiecka 25/27
02-517 Warszawa
 
22 443 64 00
 
 
 
22 443 65 00, 22 443 65 01
 
22 443 65 13
 
Wyślij link mailem
Warszawa wspiera przedsiębiorców
Opublikowano: 01.04.2020

#WarszawaPomagaPrzedsiębiorcom
 • OBNIŻKA CZYNSZU

Podstawa prawna 

Uchwała nr 663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5.12.2019r. w sprawie najmu lokali użytkowych https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/4AD06780-74AB-49A8-A1A5-4D6C8BF79073,frameless.htm

Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5.02.2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/859034B6-CADA-4EC1-9612-CB9FD267F00C,frameless.htm

Podmiot odpowiedzialny

Zarząd dzielnicy, w której znajduje się lokal a w przypadku lokali będących w dyspozycji innych jednostek organizacyjnych, dyrektorzy tych jednostek.

Gdzie przedsiębiorca ma składać wniosek

Wnioski można składać drogą elektroniczną i kierować je należy na adresy właściwych jednostek m.st. Warszawy, z którymi najemca zawarł umowę.- np. ZGN-y/Wydziały dla dzielnic/inne jednostki organizacyjne zarządzające lokalami użytkowymi.

 • OBNIŻKA OPŁATY ZA DZIERŻAWĘ

Podstawa prawna     

Zarządzenie nr 506/2020 Prezydenta  m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych, do których nie stosuje się uchwały Nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/C1C2976F-7EA6-4A83-BB14-BAB80FBFD062,frameless.htm

Podmioty odpowiedzialne

Burmistrzowie Dzielnic m.st. Warszawy, Dyrektorzy Biur Urzędu m.st. Warszawy i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, posiadających w kompetencjach uprawnienie do zawierania umów dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych, do których nie stosuje się uchwały Nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r.

Gdzie przedsiębiorca ma składać wniosek

Wnioski można składać drogą elektroniczną i kierować je należy na adresy właściwych jednostek m.st. Warszawy, z którymi dzierżawca/najemca zawarł umowę

Zasady zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych określa Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 506/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r.

Wzór wniosku o obniżenie czynszu stanowi Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 506/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r.

 • ZWOLNIENIA Z OPŁAT LOKALNYCH I ULGI PODATKOWE

Podmioty zobowiązane do zapłaty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych, które prowadzą działalność gospodarczą w Warszawie, mogą liczyć na odroczenie płatności na okres 3 miesięcy lub rozłożenie jej na raty.

Możliwe jest odroczenie spłaty lub rozłożenie na raty całości lub części należności. Wnioski o odroczenie płatności lub rozłożenie na raty można składać dopiero po powstaniu zaległości.

https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/budzet_polityka_finansowa_v2/podatki_i_oplaty_lokalne/default.htm

Gdzie przedsiębiorca ma składać wniosek

Podatnik, aby uzyskać pomoc, powinien wystąpić z wnioskiem, który wraz z odpowiednimi załącznikami może być:

  1. złożony elektronicznie i podpisany podpisem kwalifikowanym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na adres skrytki domyślnej ePUAP Urzedu: /UMSTWarszawa/skrytka lub adres e-mail:   bądź też,
  2. nadany za pośrednictwem placówki pocztowej, na adres Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
 • POMOC NAJEMCOM OGRÓDKÓW GASTRONOMICZNYCH + wsparcie branży gastronomicznej

Miasto oferuje pomoc przy rozwiązaniu umowy (decyzji) o zajęcie pasa drogowego na prowadzenie ogródka gastronomicznego i zwrot wniesionej opłaty. Wsparcia w tym zakresie udzielają Zarząd Dróg Miejskich lub urzędy dzielnic (dla dróg lokalnych).

Podstawa prawna

Każdy podmiot, aktualnie posiadający zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim ogródka gastronomicznego, może złożyć wniosek na podstawie art. 132 (decyzje nieostateczne) lub art. 155 (decyzje ostateczne) Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020r., poz. 256 ze zm.) o uchylenie decyzji administracyjnej w całości lub jej zmianę w zakresie planowanego okresu zajęcia pasa drogowego.

Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/E6FBE7B3-3AEB-46F0-A9F3-5D927AE0BB4A,frameless.htm uwaga: Prezydent wystąpi do Rady w sprawie zmiany stawek

DODATKOWO wspieramy platformę www.wspieramgastro.warszawa.pl/ gdzie każdy restaurator może stworzyć swoje menu i sklep online - oparty na wspólnej domenie.

Informacja prasowa: http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/nowa-platforma-dla-restaurator-w-wspieramgastro 

Podmiot odpowiedzialny:

Zarząd Dróg Miejskich – dot. pasa drogowego dróg kategorii:

  • powiatowej,
  • wojewódzkiej,
  • krajowej.

Kategorię drogi można sprawdzić na stronie internetowej www.zdm.waw.pl 

uwaga: Dokument (akt prawny) dotyczący zajęcia pasa drogowego jest aktualnie procedowany przez Biuro Polityki Mobilności i Transportu

Gdzie przedsiębiorca ma składać wniosek

     Wnioski należy składać:

  • w oryginale w kancelarii ZDM,
  • przesłać oryginał za pośrednictwem poczty,
  • przesłać z wykorzystaniem platformy ePUAP, podpisane profilem zaufanym.
 • BEZPŁATNE DORADZTWO KSIĘGOWE, BIZNESOWE I PRAWNE W FORMIE ON-LINE

#Academy_Smolna to szkolenia i doradztwo pod okiem ekspertów i praktyków biznesu. Indywidualne, bezpłatne konsultacje skierowane są do wszystkich zainteresowanych niezależnie od dojrzałości biznesowej. Więcej informacji: http://firma.um.warszawa.pl/doradztwo-indywidualne-academy_smolna/.

 • BEZPŁATNE WSPARCIE PRZY ZAKŁADANIU FIRMY

Punkt Informacyjny Centrum Przedsiębiorczości Smolna oferuje pomoc w wypełnieniu wniosku w CEIDG. Aby uzyskać wsparcie należy wysłać e-mail na adres:   lub zadzwonić – tel. 22 443 22 17.

PDF
Drukuj
Powrót
kontakt