logo.png
1280x610_2.png
BEZPIECZENSTWO.jpg
pomoc-prawna.jpg
Rysunek1.jpg
500.jpg
19115_logo1.png
Nowy-1.jpg
SJP.jpg
layout_set_logo.png
osir_logo_cale strona.jpg
Nowy-1.jpg
baner.png
kadry.jpg
_0011__ Zamówienia.jpg
_0009__ Przetargi.jpg
_0002__ Informator kulturalny.jpg
_0008__ Działalność gospodarcza online.jpg
_0007__ Projekty unijne.jpg
_0010__ Wspólnoty.jpg
_0005__ Informacje oświatowe2.jpg
aktywny.jpg
_0003__ Informacje społeczne i zdrowotne.jpg
srodowisko.jpg
baner_mania.jpg
mrd.jpg
hdk.jpg
baner OW 4.png
big baner oferta.GIF
Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy (WDG)

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy iż, z dniem 1 października 2017 r. Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Mokotów funkcjonować będzie pod adresem:

ul. Rakowiecka 2B, 02-517 Warszawa
(budynek mieszkalny vis a vis siedziby Urzędu przy ul. Rakowieckiej).

Numery telefonów oraz adresy e-mail pracowników pozostają bez zmian.

Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy (WDG)
Naczelnik Maria Dygudaj
ul. Rakowiecka 2B, 02-517 Warszawa
tel.: 22 443 63 85
fax: 22 325 45 97
e-mail:

Ewidencja Działalności Gospodarczej
tel. 22 443 63 87,  22 443 63 88, 22 443 63 89, 22 443 63 91, 22 443 63 93,  22 443 63 94, 22 443 63 95
e-mail:

w poniedziałki w godzinach 8.00 - 18.00, wtorek - piątek 8.00 - 16.00

Zezwolenia alkoholowe

tel. 22 443 63 90, 22 443 63 92
e-mail:

więcej informacji - zobacz

Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Mokotów należy w szczególności:

 1. wykonywanie zadań dotyczących Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wynikających z przepisów:
  a)  Rozdziału 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r.
       Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.),
  b)  regulujących wpis do ewidencji działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 9 pkt 2 ustawy z dnia
       13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych
       ustaw (Dz. U. Nr 131, poz. 764);
 2. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ewidencji pól biwakowych;
 3. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ewidencji obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, określonych w art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.);
 4. udział w kontrolach działalności gospodarczej przedsiębiorców w zakresie prowadzenia pól biwakowych i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie;
 5. kontrola targowisk pod względem realizacji przez zarządców zobowiązań odnośnie ich modernizacji, w tym porządku, estetyki i drożności układu komunikacji wewnętrznej;
 6. prowadzenie spraw dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.);
 7. przygotowywanie projektu budżetu m.st. Warszawy w części dotyczącej Dzielnicy, w zakresie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i monitorowanie jego realizacji;
 8. opracowywanie analiz i sprawozdań w sprawach z zakresu działania wydziału;
 9. współpraca z uprawnionymi instytucjami i organami, w tym z jednostkami kontrolnymi w sprawach związanych z działalnością wydziału;
 10. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przekazania organowi II instancji w ramach złożonych przez stronę postępowania środków odwoławczych;
 11. przekazywanie do właściwego biura kopii rozstrzygnięć organów odwoławczych i sądów w zakresie realizowanych zadań;
 12. przekazywanie, na wniosek właściwego biura, informacji i sprawozdań objętych zakresem działania komórki właściwej do spraw działalności gospodarczej i zezwoleń dla Dzielnicy. 
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
ban-1c.png
ban-2c.png
ban-3.png
ban-zamowienia-publiczne.png
ban-5.png
ban-system-kolejkowy2.png
epuap.png