logo.png
19115_logo1.png
baner.png
BEZPIECZENSTWO.jpg
pomoc-prawna.jpg
bannery_260 x 90.png
baner OW 4.png
kadry.jpg
_0011__ Zamówienia.jpg
_0009__ Przetargi.jpg
_0002__ Informator kulturalny.jpg
_0008__ Działalność gospodarcza online.jpg
_0007__ Projekty unijne.jpg
_0010__ Wspólnoty.jpg
_0005__ Informacje oświatowe2.jpg
aktywny.jpg
_0003__ Informacje społeczne i zdrowotne.jpg
srodowisko.jpg
baner_mania.jpg
hdk.jpg
big baner oferta.GIF
Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy (WNI)

Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy (WNI)
Naczelnik: Anna Urbanek
tel.: 22 443 65 80
 
ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa
pok.: 327
tel.: 22 443 65 80
fax: 22 325 45 77
 
Co i jak załatwić w Wydziale - zobacz
 
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Mokotów należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw mających na celu nabywanie w imieniu i na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości przeznaczonych na cele inwestycyjne o zasięgu dzielnicowym, w zakresie i na zasadach wymienionych w obowiązujących dokumentach i procedurach;
 2. prowadzenie spraw mających na celu nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg gminnych;
 3. prowadzenie spraw mających na celu nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 2 na potrzeby zarządzania drogami gminnymi;
 4. prowadzenie spraw mających na celu nabywanie lokali mieszkalnych i użytkowych położonych na obszarze Dzielnicy, które będą wchodzić w skład zasobu lokalowego m.st. Warszawy, z wyłączeniem nabycia tych lokali w drodze zasiedzenia i spadkobrania;
 5. (uchylony);
 6. (uchylony);
 7. prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy, w zakresie przekazanym Dzielnicy do prowadzenia;
 8. prowadzenie spraw dotyczących hipotek zabezpieczających wierzytelności m.st. Warszawy, położonych na terenie Dzielnicy, w zakresie nieprzekazanym innemu wydziałowi;
 9. prowadzenie spraw, o których mowa w art. 36 ust. 1-3, w art. 36 ust. 4 i art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w odniesieniu do nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy;
 10. prowadzenie spraw z zakresu zawierania, zmiany i rozwiązywania umów dzierżawy oraz najmu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność m.st. Warszawy, o powierzchni do 1000 m2, zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniach Prezydenta m.st. Warszawy przekazujących mienie Dzielnicy;
 11. realizacja ustalonych zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi we władaniu szkół i placówek oświaty i wychowania m.st. Warszawy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej m.st. Warszawy nie posiadających osobowości prawnej, przekazanych do kompetencji Dzielnicy, w zakresie zawierania umów najmu, dzierżawy i użyczenia na okres do 3 lat;
 12. przygotowywanie opinii o terenach będących przedmiotem wniosków składanych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z późn. zm.);
 13. prowadzenie spraw z zakresu ustanawiania lub wygaszania trwałego zarządu nieruchomości będących własnością m.st. Warszawy na rzecz szkół i placówek oświaty i wychowania m.st. Warszawy oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej m.st. Warszawy, przekazanych do kompetencji Dzielnicy;
 14. prowadzenie spraw z zakresu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz zwrotu bonifikaty udzielonej przy przekształceniu;
 15. prowadzenie spraw mających na celu określanie lub zmianę stawki procentowej oraz aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu;
 16. prowadzenie spraw mających na celu zmianę stawki procentowej lub aktualizację opłat z tytułu prawa trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy, położonych na terenie Dzielnicy;
 17. podejmowanie czynności związanych z windykacją należności m.st. Warszawy w zakresie działania wydziału.
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
ban-1c.png
ban-2c.png
ban-3.png
ban-zamowienia-publiczne.png
ban-5.png
ban-system-kolejkowy2.png
epuap.png