logo.png
images.jpg
BEZPIECZENSTWO.jpg
pomoc-prawna.jpg
Rysunek1.jpg
500.jpg
300plus.png
Karta_warszawiaka.png
19115_logo1.png
Nowy-1.jpg
SJP.jpg
layout_set_logo.png
osir_logo_cale strona.jpg
Nowy-1.jpg
Nowy-1.jpg
baner.png
kadry.jpg
_0011__ Zamówienia.jpg
nieruchomości.jpg
_0002__ Informator kulturalny.jpg
_0008__ Działalność gospodarcza online.jpg
_0007__ Projekty unijne.jpg
_0010__ Wspólnoty.jpg
_0005__ Informacje oświatowe2.jpg
aktywny.jpg
_0003__ Informacje społeczne i zdrowotne.jpg
srodowisko.jpg
baner_mania.jpg
mrd.jpg
hdk.jpg
baner OW 4.png
big baner oferta.GIF
Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy (WNI)

Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy (WNI)
Naczelnik: Anna Urbanek
tel.: 22 443 65 80
 
ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa
pok.: 327
tel.: 22 443 65 80
fax: 22 325 45 77
 
Co i jak załatwić w Wydziale - zobacz
 
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Mokotów należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw mających na celu nabywanie w imieniu i na rzeczm.st. Warszawy nieruchomości przeznaczonych na cele inwestycyjne o zasięgu dzielnicowym, w zakresie i na zasadach wymienionych w obowiązujących dokumentach i procedurach;
 2. prowadzenie spraw mających na celu nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg gminnych;
 3. prowadzenie spraw mających na celu nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 2 na potrzeby zarządzania drogami gminnymi;
 4. prowadzenie spraw mających na celu nabywanie lokali mieszkalnych i użytkowych położonych na obszarze Dzielnicy, które będą wchodzić w skład zasobu lokalowego m.st. Warszawy, z wyłączeniem nabycia tych lokali w drodze zasiedzenia i spadkobrania;
 5. nabywanie budynków położonych na obszarze Dzielnicy, które będą wchodzić w skład zasobu lokalowego m.st. Warszawy;
 6. prowadzenie spraw, o których mowa w art. 36 ust. 1-3, w art. 36 ust. 4 i art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w odniesieniu do nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy;
 7. przygotowywanie opinii o terenach będących przedmiotem wniosków składanych  do ministra właściwego do spraw wewnętrznych przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061, z późn. zm.);
 8. prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy, w zakresie przekazanym Dzielnicy do prowadzenia;
 9. kontrola wykonywania umów użytkowania wieczystego;
 10. prowadzenie spraw w zakresie przedłużania terminu zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, w przypadku niezachowania terminów wynikających z zapisów umowy;
 11. prowadzenie spraw w zakresie wyznaczania terminów dodatkowych zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, w przypadku niezachowania terminów wynikających z zapisów umowy;
 12. prowadzenie spraw w zakresie ustalania dodatkowej opłaty rocznej, w przypadku niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste wynikających z umowy;
 13. prowadzenie spraw w zakresie przedłużania terminów użytkowania wieczystego,
 14. prowadzenie spraw z zakresu ujednolicenia okresu trwania użytkowania wieczystego;
 15. prowadzenie spraw w zakresie rozwiązania umów użytkowania wieczystego w trybie art. 240 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.  z 2017 r. poz. 459);
 16. prowadzenie spraw w zakresie rozwiązywania umów użytkowania wieczystego  na wniosek użytkowników wieczystych;
 17. prowadzenia spraw z zakresu ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu nieruchomości będących własnością m.st. Warszawy na rzecz jednostek organizacyjnych – dzielnicowych placówek oświatowych i wychowania oraz dzielnicowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, a także innych dzielnicowych jednostek organizacyjnych;
 18. prowadzenie spraw mających na celu zmianę stawki procentowej lub aktualizację opłat z tytułu prawa trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy, położonych na terenie Dzielnicy;
 19. podejmowanie działań w zakresie nadzoru nad wykonywaniem trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomościach m.st. Warszawy;
 20. dochodzenie pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynikającej z zapisów art. 204 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.);
 21. prowadzenie spraw z zakresu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz zwrotu bonifikaty udzielonej przy przekształceniu;
 22. prowadzenie spraw mających na celu określanie lub zmianę stawki procentowej oraz aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu;
 23. podejmowanie czynności związanych z windykacją należności m.st. Warszawy, w zakresie działania wydziału;
 24. prowadzenie spraw dotyczących hipotek zabezpieczających wierzytelności m.st. Warszawy, położonych na terenie Dzielnicy, w zakresie nieprzekazanym innemu wydziałowi;
 25. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń do sądu o wykreślenie hipotek zabezpieczających wierzytelności m.st. Warszawy w przypadku, gdy nastąpiło zaspokojenie wierzytelności, w trybie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2016 r. poz. 790,z późn. zm.), w zakresie nieprzekazanym innemu wydziałowi;
 26. przygotowywanie i składanie wniosków o ujawnianie w księgach wieczystych praw nabytych na rzecz m.st. Warszawy, składanie wniosków o sprostowanie i aktualizację ksiąg wieczystych, w  zakresie przekazanych spraw;
 27. składanie wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności i prawa użytkowania wieczystego, przysługującego podmiotom będącym dłużnikami m.st. Warszawy;
 28. udział w postępowaniach sądowych dotyczących nieruchomości m.st. Warszawy i będących we władaniu m.st. Warszawy, w zakresie przekazanych spraw.
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
ban-1c.png
ban-2c.png
ban-3.png
ban-zamowienia-publiczne.png
ban-5.png
ban-system-kolejkowy2.png
epuap.png