Wydział Obrotu Nieruchomościami dla Dzielnicy (WSN)

Wydział Obrotu Nieruchomościami dla Dzielnicy (WSN)

ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa
pok.: 319
tel.: 22 443 63 40
fax: 22 325 45 87
e-mail:

Naczelnik: Paweł Gedymin
ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa
pok.: 320
tel.: 22 443 63 41
fax: 22 325 45 87

Zastępca Naczelnika: Zbigniew Rogowski
ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa
pok.: 318
tel.: 22 443 66 30
fax: 22 325 45 87

 • Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców pok.: 330A, 331 tel.: 22 443 63 47, 22 443 63 43, 22 443 63 44
 • Sprzedaż lokali użytkowych i garaży na rzecz najemców pok.: 333, tel.: 22 443 66 95, 22 443 63 52
 • Sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych oraz nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi w drodze przetargu pok.: 316, 317, tel.: 22 443 63 49, 22 443 63 50,

 • Wydzierżawianie nieruchomości gruntowych pok.: 321, 310, 303, tel.: 22 443 67 73, 22 443 67 74, 22 443 66 29, 22 443 66 26, 22 443 66 28, 22 443 66 33, 22 443 66 31

 • Udostępnianie stanowisk do prowadzenia handlu obwoźnego, imprez gastronomiczno-plenerowych na skwerach, w parkach i zieleńcach poza pasem drogi  pok.: 303, tel.: 22 443 66 33

 • Udostępnianie nieruchomości pod inwestycje liniowe pok.: 303, tel.: 22 443 65 85

 • Ustanawianie służebności przesyłu pok.: 307, 309,  tel.: 22 443 66 94, 22 443 65 79, 22 443 66 35

 • Ustanawianie służebności przejścia i przejazdu pok.: 330A, tel.: 22 443 66 34

 • Regulacja praw do gruntu na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych pok.: 332, tel.: 22 443 66 65

 • Regulacja praw do gruntu na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowych pok.: 308, tel.: 22 443 66 97

 • Oddawanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w związku z ustanowieniem przez wspólnotę mieszkaniową odrębnej własności lokalu pok.: 333, tel.: 22 443 63 53

Zadania:

1. Do zakresu działania Wydziału Obrotu Nieruchomościami dla Dzielnicy Mokotów, należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych ze zbyciem lokali mieszkalnych, użytkowych  i garaży, usytuowanych w budynkach wielolokalowych na rzecz ich najemców w trybie bezprzetargowym;
 2. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń do sądu o wykreślenie hipotek zabezpieczających wierzytelności m.st. Warszawy w przypadku ich wygaśnięcia lub zaspokojenia wierzytelności, w trybie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, w zakresie nieprzekazanym innemu wydziałowi;
 3. prowadzenie spraw mających na celu zmianę stawki procentowej opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu – prawa związanego z własnością nieruchomości stanowiących lokale użytkowe;
 4. prowadzenie spraw związanych z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w związku z ustanowieniem przez wspólnotę mieszkaniową odrębnej własności lokalu powstałego w następstwie nadbudowy lub przebudowy i sprzedażą tego lokalu;
 5. monitorowanie nadzoru właścicielskiego nad zarządzaniem nieruchomościami wspólnymi z udziałem m.st. Warszawy;
 6. prowadzenie spraw związanych z korektą błędnie ustalonych udziałów w nieruchomości wspólnej w budynkach wspólnot mieszkaniowych;
 7. podejmowanie czynności związanych z windykacją należności m.st. Warszawy, w zakresie działania wydziału;
 8. udostępnianie nieruchomości w celu realizacji, modernizacji, naprawy, konserwacji i eksploatacji inwestycji liniowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, według zasad ustalonych zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy, z obowiązkiem uwzględnienia interesu m.st. Warszawy;
 9. obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi – użytkowaniem lub służebnością przesyłu – nieruchomości udostępnionych przez Dzielnicę, z zastrzeżeniem kompetencji właściwego biura;
 10. prowadzenie spraw ustanowienia służebności przejścia i przejazdu na nieruchomościach m.st. Warszawy oraz spraw ustanowienia drogi koniecznej;
 11. regulacja stanu prawnego gruntów zabudowanych garażami w trybie art. 211 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
 12. prowadzenie spraw z zakresu zniesienia współwłasności poprzez zbycie udziału m.st. Warszawy w nieruchomości zabudowanej;
 13. regulacja praw do gruntu w trybie art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
 14. prowadzenie postępowań o zasiedzenia pod drogi gminne i drogi wewnętrzne;
 15. prowadzenie spraw z zakresu scalenia i podziałów nieruchomości w trybie art. 101-108 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
 16. prowadzenie spraw w ramach zwykłego zarządu, w tym wydzierżawiania nieruchomości przekazanych zarządzeniami Prezydenta m.st. Warszawy w zarząd i administrowanie Dzielnicy;
 17. realizacja zadań związanych z udostępnianiem stanowisk do prowadzenia handlu obwoźnego, prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej ze stoisk mobilnych na skwerach i parkach, prowadzenia imprez gastronomiczno- plenerowych tzw. targów gastronomicznych w parkach, skwerach i zieleńcach poza pasem drogi, zgodnie z zasadami ustalonymi w zarządzeniach Prezydenta m.st. Warszawy;
 18. występowanie o zwrot bonifikat udzielonych przy zbywaniu nieruchomości;
 19. udzielanie bonifikat przy zbywaniu nieruchomości w zakresie przekazanych spraw;
 20. naliczanie opłat z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości oraz zawieranie, zmiana i rozwiązywanie umów dzierżaw, najmu i użyczenia na okres nie dłuższy niż trzy lata, nieruchomości gruntowych będących we władaniu lub stanowiących własność m.st. Warszawy oraz podejmowanie wszelkich czynności przygotowawczych niezbędnych do zawierania, rozwiązywania lub zmiany tych umów, z wyłączeniem:
  a)  służących realizacji zadań ogólnomiejskich,
  b)  położonych na terenie więcej niż jednej dzielnicy m.st. Warszawy,
  c)  pozostających we władaniu, administracji lub zarządzie jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, innych niż jednostki organizacyjne o znaczeniu dzielnicowym;
 21. prowadzenie zasobu nieruchomości m.st. Warszawy;
 22. regulacja praw do gruntu na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych;
 23. regulacja praw do nieruchomości m.st. Warszawy na rzecz spółdzielni mieszkaniowych oraz ich związków w trybie art. 204, art. 207, art. 208 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz art. 35 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222, z późn. zm.), a także w wykonaniu decyzji administracyjnych wydanych przed dniem 5 grudnia 1990 r.;
 24. przygotowywanie spraw w zakresie komunalizacji w trybie ustawy Przepisy wprowadzające ustawy o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych oraz w trybie przepisów ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa;
 25. prowadzenie spraw w zakresie postępowań prowadzonych w trybie ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, w zakresie dróg gminnych;
 26. opiniowanie wykonania lub niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości przysługującego gminie;
 27. prowadzenie postępowań mających na celu przeciwdziałanie zasiedzeniu gruntów m.st. Warszawy;
 28. prowadzenie spraw związanych z reprezentowaniem m.st. Warszawy w postępowaniach administracyjnych dotyczących zwrotów wywłaszczonej nieruchomości lub jej części;
 29. przygotowywanie i składanie wniosków o urządzenie księgi wieczystej na rzecz m.st. Warszawy, ujawnianie nabytych praw w tych księgach, składanie wniosków o sprostowanie i aktualizację księgi wieczystej;
 30. wskazywanie i przygotowywanie dokumentacji dotyczącej nieruchomości do zbycia w trybie przetargu lub rokowań, w tym kompletowanie niezbędnej dokumentacji, badanie stanu roszczeń i obciążeń;
 31. przygotowywanie dokumentacji dotyczącej nieruchomości do zbycia w trybie bezprzetargowym, w tym kompletowanie niezbędnej dokumentacji, badanie stanu roszczeń i obciążeń;
 32. przygotowywanie dokumentacji w sprawie przyłączeń gruntów w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w tym kompletowanie niezbędnej dokumentacji, badanie stanu roszczeń i obciążeń;
 33. udział w postępowaniach sądowych dotyczących nieruchomości m.st. Warszawy i będących we władaniu m.st. Warszawy, w zakresie przekazanych spraw;
 34. występowanie o podział geodezyjny nieruchomości po uzyskaniu zgody właścicielskiej właściwego biura;
 35. udział w postępowaniach o rozgraniczenie nieruchomości m.st. Warszawy;
 36. prowadzenie zbiorów akt nieruchomości, w tym również teczek akt własnościowych;
 37. realizacja ustalonych zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi we władaniu szkół i placówek oświaty i wychowania m.st. Warszawy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej m.st. Warszawy nie posiadających osobowości prawnej, przekazanych do kompetencji Dzielnicy, w zakresie zawierania umów najmu, dzierżawy i użyczenia na okres do 3 lat;
 38. wyrażanie posiadaczowi nieruchomości zgody właścicielskiej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących we władaniu lub stanowiących własność m.st. Warszawy

2. Przy pomocy wydziału wykonywany jest nadzór nad jednostką organizacyjną – Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, w zakresie wynikającym z § 6 pkt 20 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 6725).


Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt