Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy (WOW)
 
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy (WOW)
Naczelnik: Cezary Kocon
Z-ca Naczelnika: Violetta Pulwarska
ul. Wiśniowa 37, 02-545 Warszawa
pok.: 105
tel.: 22 443 66 70
fax: 22 325 45 88

Dojazd autobusami:

 • 138 do przystanku "Madalińskiego-Szpital"

 

 
 
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów należy wykonywanie zadań z zakresu oświaty i wychowania w stosunku do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych przekazanych do kompetencji Dzielnicy, a w szczególności:

 1. (uchylony);
 2. wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem dostępności do przedszkoli, szkół i placówek, w tym udział w pracach związanych z naborem do szkół ponadgimnazjalnych i tworzeniem warszawskiej sieci szkół;
 3. prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz rocznego przygotowania przedszkolnego;
 4. (uchylony);
 5. prowadzenie spraw związanych ze sprawdzaniem kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych oświatowych gromadzonych w bazach danych oświatowych;
 6. prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, w tym:
  a)  związanych z ustalaniem wynagrodzenia zasadniczego,
  b)  związanych z ustalaniem składnika do wynagrodzenia nauczycieli za warunki pracy,
  c)  związanych z przyznawaniem dodatków funkcyjnych i  motywacyjnych,
       w uzgodnieniu z dyrektorem właściwego biura, zgodnie z przepisami;
 7. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Burmistrza, Prezydenta m.st. Warszawy oraz medalu Komisji Edukacji Narodowej, występowanie z wnioskami o przyznanie nagrody Prezydenta m.st. Warszawy, nagrody kuratora oświaty oraz nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dyrektorom i nauczycielom szkół i placówek;
 8. wykonywanie czynności związanych z przeprowadzaniem konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek;
 9. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym i dokształcaniem   nauczycieli, w tym:
  a)  z powołaniem i organizowaniem prac komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli
       ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
  b)  z rozpatrywaniem odwołań od decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia
       awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,
  c)  z przygotowywaniem projektów decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia
       awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;
 10. prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji, objętych działalnością wydziału;
 11. prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem projektów decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w stosunku do:
  a)  uczniów pobierających naukę w szkołach, ośrodkach i kolegiach, dla których m.st.
       Warszawa jest organem prowadzącym – ze względu na siedzibę szkoły, ośrodka lub
       kolegium znajdującą się na obszarze Dzielnicy,
  b)  uczniów pobierających naukę w szkołach, ośrodkach i kolegiach, względem których
       m.st. Warszawa nie jest organem prowadzącym – ze względu na miejsce
       zamieszkania  ucznia na obszarze Dzielnicy;
 12. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem opłat za kształcenie i dokształcanie nauczycieli;
 13. prowadzenie spraw związanych ze współpracą międzynarodową oraz udziałem uczniów, nauczycieli i szkół w programach międzynarodowych;
 14. prowadzenie spraw związanych z  nadzorowaniem przedszkoli, szkół i placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3-5, 7 i 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, prowadzonych przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne, dotowanych w ramach środków ujętych w załączniku Dzielnicy do uchwały budżetowej m.st. Warszawy poprzez:
  a)  sprawdzanie zgodności ze stanem faktycznym wykazywanej do dotacji liczby
       uczniów, na podstawie udostępnionej do wglądu przez organ prowadzący
       dokumentacji, w tym dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji
       przebiegu nauczania,
  b)  kontrolowanie zgodności ze stanem faktycznym wykazywanej do dotacji liczby
       uczniów,
  c)  kontrolowanie prawidłowości wykorzystania dotacji, zgodnie z zasadami określonymi
       w art. 80 ust. 3d oraz art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
       oświaty;
 15. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działania wydziału;
 16. współpraca z wydziałami, właściwym biurem oraz  jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy w zakresie działania wydziału;
 17. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem opinii w sprawie powierzania i odwoływania ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego w szkołach, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze;
 18. prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody na zatrudnienie w szkole nauczyciela nie będącego obywatelem polskim;
 19. prowadzenie spraw związanych z pobieraniem opłat od cudzoziemców za naukę w szkołach policealnych, szkołach ponadgimnazjalnych dla dorosłych, szkołach artystycznych, zakładach kształcenia nauczycieli i placówkach, w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz ustalanie proporcjonalnej wysokości tych opłat w odniesieniu do faktycznego czasu trwania nauki, a także z obniżaniem i zwalnianiem od tych opłat;
 20. prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz uczniom, w tym osobom niepełnosprawnym, bezpłatnego transportu i opieki do przedszkoli, szkół i innych placówek;
 21. wykonywanie czynności nadzoru nad działalnością przedszkoli, szkół lub placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3-5, 7 i 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w trybie określonym w tej ustawie;
 22. uczestniczenie, jako członek lub obserwator, w pracach komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego;
 23. prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem opinii w sprawach przeniesienia nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania do innych szkół;
 24. przyjmowanie zawiadomień o przeniesieniu nauczycieli religii zatrudnionych na podstawie mianowania do innych szkół;
 25. prowadzenie spraw związanych z przenoszeniem nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania do innych szkół, bez zgody nauczyciela;
 26. prowadzenie spraw związanych z nakładaniem na nauczycieli obowiązku podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach na tym samym lub na innym stanowisku;
 27. prowadzenie spraw związanych ze wskazywaniem innej szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanej szkoły;
 28. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem służby socjalnej powołanej do gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w szkole;
 29. prowadzenie spraw związanych ze zwalnianiem nauczycieli z obowiązku zwrotu, w całości lub w części, zasiłków na zagospodarowanie;
 30. prowadzenie spraw związanych z występowaniem z urzędu w obronie nauczycieli w razie naruszenia ich ustalonych uprawnień, dotyczących ochrony przewidzianych dla funkcjonariuszy publicznych,
 31. prowadzenie spraw związanych z kierowaniem do Mennicy Państwowej zamówień na pieczęcie urzędowe  szkół oraz placówek i ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 32. przygotowywanie do zatwierdzania arkuszy organizacji przedszkoli, szkół i placówek, zgodnie z zasadami organizacji ustalonymi przez Prezydenta m.st. Warszawy;
 33. wykonywanie czynności związanych z dokonywaniem oceny pracy dyrektora szkoły lub placówki oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły lub placówki przekazanych do kompetencji Dzielnicy, z wyłączeniem rozpatrywania wniosku o ponowne ustalenie oceny pracy;
 34. prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez podmioty niepubliczne, z wyłączeniem szkół specjalnych i placówek specjalnych;
 35. wykonywanie czynności organu egzekucyjnego w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji na podstawie obowiązków określonych w art. 2 § 1 pkt 5 i pkt 10 tej ustawy, gdy wynikają z decyzji Prezydenta m.st. Warszawy, wydanych na podstawie art. 20 lub art. 90o tej ustawy.
Pdf
Drukuj
Powrót