logo.png
images.jpg
BEZPIECZENSTWO.jpg
pomoc-prawna.jpg
Rysunek1.jpg
500.jpg
300plus.png
Karta_warszawiaka.png
19115_logo1.png
Nowy-1.jpg
SJP.jpg
layout_set_logo.png
osir_logo_cale strona.jpg
Nowy-1.jpg
Nowy-1.jpg
baner.png
kadry.jpg
_0011__ Zamówienia.jpg
nieruchomości.jpg
_0002__ Informator kulturalny.jpg
_0008__ Działalność gospodarcza online.jpg
_0007__ Projekty unijne.jpg
_0010__ Wspólnoty.jpg
_0005__ Informacje oświatowe2.jpg
aktywny.jpg
_0003__ Informacje społeczne i zdrowotne.jpg
srodowisko.jpg
baner_mania.jpg
mrd.jpg
hdk.jpg
baner OW 4.png
big baner oferta.GIF
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy (WSZ)

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy (WSZ)
Naczelnik: Bogdan Piec
ul. Wiśniowa 37, 02-545 Warszawa
pok.: 203
tel.: 22 443 67 40
fax: 22 325 45 65
e-mail:
 
 
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów, należy w szczególności:

 1. współpraca z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), działającymi na obszarze Dzielnicy, oraz wspieranie i powierzanie tym organizacjom oraz podmiotom realizacji zadań publicznych o charakterze dzielnicowym, dotyczących zadań i kompetencji wykonywanych przez Dzielnicę, w tym zlecanie zadań z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności:
  a)  przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawie ogłoszeń
       otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
  b)  przyjmowanie ofert realizacji zadań publicznych,
  c)  przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawie powoływania
       komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert,
  d)  przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawie wyboru ofert,
  e)  przygotowywanie projektów umów o wsparcie/powierzenie realizacji zadań
       publicznych,
  f)  dokonywanie kontroli oraz oceny realizacji zadań publicznych;
 2. diagnozowanie problemów społeczności lokalnej z zakresu spraw społecznych oraz określanie sposobu ich rozwiązywania;
 3. opracowanie doraźnych programów działania z zakresu spraw społecznych oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji;
 4. podejmowanie innych działań, mających na celu zaspokajanie rozpoznanych potrzeb i zgłaszanych inicjatyw społeczności lokalnej w zakresie polityki społecznej;
 5. (uchylony);
 6. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), prowadzenie spraw o zaliczki alimentacyjne, co do których prawo powstało do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz.7, z późn. zm.) oraz realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w zakresie wynikającym z uchwał Rady m.st. Warszawy i posiadanych upoważnień;
 7. (uchylony);
 8. (uchylony);
 9. realizacja, koordynacja i nadzór nad wykonywaniem Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działania na Rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS, a także Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w zakresie działań prowadzonych na terenie Dzielnicy, w tym:
  a)  dysponowanie środkami budżetowymi, określonymi w rozdziale 85154 załącznika
       Dzielnicy do uchwały budżetowej m.st. Warszawy,
  b)  obsługa techniczna i administracyjna dzielnicowego zespołu realizacji programu
       profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych m.st. Warszawy,
  c)  współpraca przy opracowywaniu standardów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
       problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy;
 10. koordynacja działań związanych z opracowaniem i wdrażaniem Mikroprogramu Rewitalizacji Dzielnicy;
 11. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie spraw społecznych,
 12. potwierdzanie sprawowania opieki nad osobą uprawnioną do renty socjalnej;
 13. inne działania, mające na celu zaspokojenie rozpoznanych potrzeb i zgłaszanych inicjatyw społeczności lokalnej w zakresie polityki społecznej.


Przy pomocy wydziału wykonywany jest nadzór nad jednostką organizacyjną – Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
ban-1c.png
ban-2c.png
ban-3.png
ban-zamowienia-publiczne.png
ban-5.png
ban-system-kolejkowy2.png
epuap.png