Wyprawka szkolna

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1796) pomocą mogą zostać objęci (bez względu na sytuację materialną i życiową) uczniowie pobierający naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży.

1. W zakresie zakupu podręczników - uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, pobierający naukę w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach dla dzieci i młodzieży:

  • klasach III dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
  • w klasach I i II branżowych szkół I stopnia,
  • liceach i technikach lub szkołach specjalnych przysposabiających do pracy (wszystkie klasy).

2. W zakresie zakupu materiałów edukacyjnych - uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym pobierający naukę w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach dla dzieci i młodzieży:

  • klasach III szkoły podstawowej,
  • klasach III dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
  • klasach I i II branżowych szkół I stopnia,
  • liceach i technikach lub szkołach specjalnych przysposabiających do pracy (wszystkie klasy).

Osobą koordynującą „wyprawkę szkolną” w Dzielnicy Mokotów jest Justyna Stolarczyk, tel. 22 44 36 690, e-mail: 

 

Pdf
Drukuj
Powrót