grafika
Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Wydział Oświaty i Wychowania koordynuje współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Główne formy oraz zasady współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi zostały uregulowane w Uchwale LXVIII/1815/2013 Rady m. st. Warszawy z dnia 17 października 2013 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy m. st. Warszawy w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wszystkie informacje oraz wykaz konkursów znajdują się na stronie Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi www.ngo.um.warszawa.pl.

Osoby koordynujące współpracę z organizacjami pozarządowymi: 
 
Pdf
Drukuj
Powrót