Dodatkowe informacje dotyczące wniosków i zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Zezwolenia na alkohol


 
7 września 2020 r. została opublikowana uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXXV/1072/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu na wniesienie opłaty za korzystanie w 2020 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 7 września 2020 r. poz. 9345).

Uchwała wchodzi w życie 22 września 2020 r.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (gastronomia) opłatę trzeciej raty mogą wnieść do 31 grudnia 2020 r.”


 
Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.
 
Błędy popełniane przez przedsiębiorców przy sporządzaniu oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych:
  • wliczanie do wartości sprzedaży piwa bezalkoholowego lub innych produktów niebędących napojem alkoholowym

    Napojem alkoholowym w rozumieniu niniej szej ustawy jest produkt przeznaczo ny do spozyc 1a zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu - art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r.o wychowan iu w trzeźwośc i i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487).
  • podawanie wartości sprzedaży napojów alkoholowych w kwotach netto

    Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów iusług oraz podatku akcyzowego - art. 21 ust. 1 pkt 8 powyższej ustawy.
  • błędne zaszeregowan ie napojów alkoholowych w grupach nieodpowiadających rodzajowi zezwoleń np. zaliczanie piwa do napoju o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
  • nierzetelne sporządzanie wyliczeń
Uwaga!
Podanie fałszywych danych w oświadczeniu skutkuje cofnięciem zezwolenia.
Pdf
Drukuj
Powrót