grafika
Osiedla

Jednostki niższego rzędu

Celem działalności Jednostek jest reprezentowanie interesów ich mieszkańców, zaspokajanie ich potrzeb, w tym przede wszystkim dotyczących warunków życia i zamieszkania, a także zapewnienie mieszkańcom uczestnictwa w życiu Dzielnicy – we współpracy, w szczególności z organami Dzielnicy.


Do zadań Osiedla należy w szczególności:
 1. współdziałanie z organami Dzielnicy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz mieszkańców Osiedla;

 2. opiniowanie, składanie wniosków i podejmowanie inicjatyw we wszystkich sprawach o znaczeniu lokalnym, dotyczących m.in.:

  a). miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  b). gospodarowania nieruchomościami komunalnymi,
  c). utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  d). utrzymania czystości i gospodarki odpadami,
  e). ochrony środowiska, w tym: tworzenia i utrzymania terenów zieleni,
  f). tworzenia i funkcjonowania placówek usługowych, handlowych i targowisk,
  g). tworzenia i funkcjonowania parkingów i infrastruktury technicznej,
  h). utrzymania i organizacji ruchu na drogach publicznych, w tym wewnętrznych i gminnych,
  i). funkcjonowania komunikacji miejskiej, w tym lokalizacji przystanków,
  j). zdrowia i oświaty,
  k). pomocy społecznej,
  l). kultury, sportu i rekreacji,
  ł). samopomocy sąsiedzkiej,
  m). popularyzowania wśród mieszkańców Osiedla idei samorządności,
  n). promocji Osiedla,
  o). innych spraw przekazanych Osiedlu uchwałą Rady Dzielnicy.

Pdf
Drukuj
Powrót